Message to White House: Treat our people fairly

message-to-white-house-treat-our-people-fairly

By Reuben S. Seguritan
Sept 2-8, 1977